Od 21 września rolnicy będą mogli ubezpieczy swoje uprawy w Concordii Polska Grupa Generali. W jesiennym sezonie zawierania umów ubezpieczenia, ochronie ubezpieczeniowej będą podlegać uprawy zbóż ozimych (pszenica ozima, pszenżyto ozime, jęczmień ozimy, żyto ozime, mieszanka zbożowa ozima) oraz uprawy rzepaku ozimego.

Ubezpieczenie rzepaku ozimego i zbóż ozimych dostępne będzie w następujących pakietach:

  • grad;
  • grad, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania;
  • grad, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, deszcz nawalny, huragan.

Ubezpieczenie ujemnych skutków przezimowania w ww. pakietach oferowane będzie z ryczałtem wypłaty odszkodowania na poziome 15% sumy ubezpieczenia z możliwością rozszerzenia do 25% w ramach specjalnej klauzuli.

Warto dodać, że ubezpieczenie rzepaku ozimego dla danego Ubezpieczającego na danej polisie będzie uwarunkowane jednoczesnym ubezpieczeniem zbóż ozimych. Łączna powierzchnia zbóż ozimych nie powinna być mniejsza niż 30% powierzchni upraw rzepaku ozimego na polisie.

– Zachęcamy do korzystania z kompleksowych pakietów ubezpieczeń upraw ozimych. W ten sposób zapewniamy Klientom pewność, że ich uprawa będzie zabezpieczona zarówno w okresie zimy jak i od wczesnej wiosny. Klientom, którzy ubezpieczą u nas jesienią zboża ozime, damy możliwość włączenia ubezpieczenia ryzyka suszy. Ubezpieczenie ryzyka suszy będzie dostępne wyłącznie dla polis, na których przynajmniej jedno pole jest nie mniejsze niż 5 ha, a działki są oznaczone w ramach Geoportalu. Umowy dodatkowe dotyczące ryzyka suszy oferowane będą w okresie luty/marzec 2021. Suma ubezpieczenia w ryzyku suszy będzie tożsama z sumą ubezpieczenia w pakiecie zimowym – dodaje Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Concordia Polska Grupa Generali. 

Nowości

Jak w każdym sezonie Concordia Polska przygotowała dla swoich Klientów nowości, które są odpowiedzią na zgłaszane przez nich potrzeby i pozwalają w jeszcze większym stopniu zabezpieczyć ich działalność.

Po pierwsze w ryzyku przymrozków wiosennych rozszerzono zakres odpowiedzialności wydłużając okres odpowiedzialności.

Warto podkreślić, że dzięki nowej klauzuli odpowiedzialność ubezpieczyciela rozpoczyna się od momentu zasiewu lub wysadzenia rozsady, jednak nie wcześniej niż od 21 marca i kończy się nie później niż 30 czerwca w roku zbiorów.

– To ważne dla rolnika, gdyż ryzyko wiosennych przymrozków coraz częściej występuje już we wczesnych okresach wegetacji roślin i może powodować straty w plonie już od początku ruszenia wiosennej wegetacji – wyjaśnia Arkadiusz Wiśniewski.

W przypadku szkód całkowitych, które wystąpiły przed 15 kwietnia wysokość szkody określana będzie w sposób ryczałtowy w wysokości 15% sumy ubezpieczenia zakwalifikowanego do zaorania areału danego pola.

Mniejsza pula dotacji – warto się pospieszyć

Ubezpieczenia upraw oferowane są z dopłatami z budżetu państwa. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, poziom dofinansowania może wynieść do 65 proc. składki. Niestety obecna pula środków przeznaczonych na dopłaty jest znacznie mniejsza niż w 2019 roku.

– W tym roku na dopłaty do składek ubezpieczeń upraw w budżecie Skarbu Państwa przeznaczone zostało 400 mln złotych, podczas gdy w 2019 roku zarezerwowana kwota wynosiła 650 mln zł, z czego faktycznie wykorzystane zostało około 500 mln zł, co pozwoliło na objęcie ubezpieczeniem przez wszystkie zakłady ubezpieczeń ok. 4 mln ha upraw rolnych. Tylko na podstawie tych danych widać, że – zakładając niezmienione wszelkie inne okoliczności – w tym roku zabraknie funduszy na dopłaty do składek ubezpieczeniowych dla nawet 800 tys. ha. Znaczący wzrost ubezpieczonego wiosną areału powoduje, że należy się spodziewać szybkiego wyczerpania się puli dopłat jesienią – tłumaczy Arkadiusz Wiśniewski, członek Zarządu Concordii.

Warto przypomnieć, że zakłady ubezpieczeń mogą oferować ubezpieczenia z dopłatą do składek jedynie w ramach limitów określonych w umowach zawartych z Ministerstwem Rolnictwa, a w tym roku również z KOWR. Po osiągnięciu limitu oferta z dopłatą ze środków budżetowych nie może być kontynuowana. Brak możliwości uzyskania dopłaty powodować będzie, że kwota składki opłacana przez producenta rolnego wzrośnie prawie trzykrotnie (w większości przypadków, do momentu wyczerpania limitu dopłat, producenci finansują 35% składki, pozostałe 65% pokrywane jest ze środków budżetowych).

W związku z powyższym Concordia Polska Grupa Generali wprowadza rozwiązania, które mają na celu zniwelowanie uciążliwości związanych z niższą kwotą dopłat i umożliwią ubezpieczenie jak największej powierzchni upraw tak, by zabezpieczyć potrzeby jak największej grupy rolników.

Concordia nagradza lojalność klientów

Ubezpieczenia upraw w jesiennym sezonie będzie można kupić z dużymi rabatami. W ramach promocji rolnik może otrzymać na polisę uprawową zniżkę w wysokości 10%, 15% lub 20%. Wysokość rabatu uzależniona jest od liczby dodatkowych aktywnych ubezpieczeń w Concordii.

Zniżka dotyczy osób fizycznych i prawnych. Obowiązuje zarówno w przypadku polis dotowanych przez ministerstwo, jak i puli po wyczerpaniu środków budżetowych.